ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN)

[1] Toepassingsgebied
De modico GmbH & Co. KG, Auenstr. 19, 86438 Kissing, Duitsland, voert alle bestellingen en contracten uit op basis van de volgende algemene voorwaarden. De versie die geldig is op het moment van de bestelling is van toepassing. Afwijkende voorschriften worden niet erkend, tenzij wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd. In het bijzonder wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van afwijkende voorwaarden van de klant.

[2] Aanbieding en sluiting van de overeenkomst
Het aanbod volgens de prijslijst is niet-bindend en onder voorbehoud van wijziging. Het contract komt pas tot stand wanneer de bestelling door ons schriftelijk wordt bevestigd of wanneer modico GmbH & Co. KG is met de kennis van de klant begonnen met de uitvoering. Tenzij anders overeengekomen, zijn de in de aanbiedingen vermelde prijzen twee weken geldig. De kosten voor beeldverwerking, zetwerk en productievoorbereiding zijn onmiddellijk verschuldigd als de klant ondanks zijn bestelling weigert zijn individueel vervaardigde producten langer dan twee weken vrij te geven.

[3] Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro’s incl. wettelijke BTW plus verzendkosten.

[4] Verzending en levering
Binnenlandse zendingen zijn verzekerd of onverzekerd, afhankelijk van de waarde van de zending, naar andere landen voor grote bedragen als aangetekende zending of pakket. Indien de klant een ondernemer, een bedrijf of een instantie is, is de zending voor risico van de klant. De modico GmbH & Co. KG streeft er altijd naar om zo snel mogelijk en op tijd te leveren. De vermelde gemiddelde levertijd is echter niet bindend, met uitzondering van de gevallen waarin een bindende termijn schriftelijk is overeengekomen door modico GmbH & Co. KG heeft zich verzekerd van een bindende datum. In geval van vertraagde levering zijn vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van gederfde winst uitgesloten. Indien de leveringsdatum met meer dan vier weken wordt overschreden, heeft de koper het recht om schriftelijk een respijttermijn van ten minste twee weken vast te stellen waarbinnen de levering moet plaatsvinden. Indien de levering na afloop van de respijttermijn niet plaatsvindt, kan de koper zich schriftelijk uit het contract terugtrekken. Indien de bestelde goederen niet binnen twee weken na oplevering worden geaccepteerd, is het gehele factuurbedrag direct opeisbaar.

[5] Betaling en verzuim
Levering binnen Duitsland gebeurt meestal op open rekening, betaling vooraf is gereserveerd. Levering in het buitenland alleen tegen vooruitbetaling. De facturen zijn verschuldigd zoals vermeld op de factuur, indien de nota ontbreekt is de factuur direct na ontvangst van de goederen verschuldigd. Vanaf de tweede aanmaning worden herinneringskosten in rekening gebracht. Als de koper in gebreke blijft, kan modico GmbH & Co. KG heeft ook het recht om vertragingsrente te eisen tegen een percentage van 8% per jaar boven de door de Europese Centrale Bank aangekondigde basisrente. Als er een aantoonbaar hogere standaard schade ontstaat, kan modico GmbH & Co. KG heeft het recht om dit te claimen.

[6] Eigendomsvoorbehoud
De modico GmbH & Co. KG behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst volledig zijn betaald (volgens § 449 BGB et al.). De modico GmbH & Co. KG heeft het recht om de goederen terug te nemen als de klant in strijd met het contract handelt. De klant is verplicht zorgvuldig om te gaan met de goederen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. De koper heeft het recht de goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. De klant draagt hierbij de vorderingen uit de doorverkoop van de goederen aan ons over ten belope van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw).

[7] Garantie, naleving van wettelijke bepalingen en gebruiksrechten
Klantspecifieke maatwerkproducten zijn uitgesloten van omruiling, indien geen van de producten die modico GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor een defect. De garantietermijn is 12 maanden na ontvangst van de goederen, tenzij anders is overeengekomen. De klant
is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de aan modico GmbH & Co. verstrekte gegevens. KG, voor het gebruik van logo’s, belettering en handelsmerken die aan modico GmbH & Co. KG zijn overgedragen, voor de schending van auteursrechten van derden en voor de naleving van alle wettelijke voorschriften, in het bijzonder de naleving van het auteursrecht, het merkenrecht en het mededingingsrecht. Er worden alleen eenvoudige gebruiksrechten voor ontwerpen en lay-outs verleend, maar er worden geen eigendomsrechten overgedragen. Afwijkende voorschriften, in het bijzonder het vrijgeven van gegevens en bestanden, moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de klant en modico GmbH & Co. KG schriftelijk en afzonderlijk vergoed.

[8] Defecten en fouten
Defecten en gebreken aan de goederen die duidelijk niet onder de verantwoordelijkheid van modico GmbH & Co. vallen. KG is uiteraard verantwoordelijk voor moet worden gemeld door de klant binnen 30 dagen na ontvangst. In geval van gegronde klachten wordt de vervanging of rectificatie gratis uitgevoerd. In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen, zal de aankoopprijs worden terugbetaald. Verdere aanspraken van de koper zijn uitgesloten.

[9] Aansprakelijkheid
Niettegenstaande de bovenstaande bepalingen en de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die gebaseerd is op een plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van modico GmbH & Co. KG, evenals voor de schade die onder de aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid valt en voor alle schade die voortvloeit uit de schending van contractuele kardinale verplichtingen. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde claim. Voor zover de aansprakelijkheid van modico GmbH & Co. KG is uitgesloten of beperkt, dit geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

[10] Plaats van uitvoering en jurisdictie
Plaats van handeling en jurisdictie is Fürstenfeldbruck.

[11] Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze algemene voorwaarden worden bij elke bestelling uitdrukkelijk erkend.

[12] Scheidbaarheidsclausule
Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden of een lacune bevatten, blijven de overige bepalingen onaangetast.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

0