Privacybeleid

Persoonsgegevens (hierna te noemen “gegevens”) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op een functionele en gebruikersvriendelijke aanwezigheid op het internet, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna alleen “DSGVO” genoemd), wordt onder “verwerking” verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, archiveren, bewaren, bijwerken of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de wijze van verwerking. Bovendien informeren wij u hierna over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partijen
II Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

modico GmbH & Co KG
Auenstraße 19
D-86438 Kussen

Telefoon: +49 (8233) 73863-0
Fax: +49 (8233) 73863-50

E-mail: info@modico-graphics.de
Internet: www.modico-graphics.de

 

II. rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en de betrokkenen het recht om

om bevestiging te krijgen of gegevens die op hem/haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 DSGVO)
het corrigeren of aanvullen van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 FADP);
de onmiddellijke verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 DSGVO), of, indien verdere verwerking noodzakelijk is op grond van artikel 17, lid 3 DSGVO, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
de ontvangst van de hen betreffende en door hen verstrekte gegevens en de overdracht van deze gegevens aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 DSGVO);
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 DSGVO).

Bovendien is de dienstverrichter verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de dienstverrichter zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke verbetering of verwijdering van gegevens of van de beperking van de verwerking die op grond van artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de FADP wordt uitgevoerd. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desondanks heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen overeenkomstig artikel 21 van de DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Met name is een bezwaar tegen de verwerking van gegevens met het oog op het rechtstreeks in de handel brengen toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en er hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimteprovider verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere gebruikt om het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze internetaanwezigheid wordt gebruikt, vast te leggen.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetaanwezigheid.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies
a) Sessiecookies / sessiecookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies met onze aanwezigheid op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de internetbrowser die u gebruikt op uw eindapparaat worden opgeslagen. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser of locatiegegevens of uw IP-adres, individueel verwerkt.

Deze verwerking maakt onze internetpresentie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze internetpresentie in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 sub b.) DSGVO, voor zover deze cookies gegevens verwerken met het oog op het initiëren of verwerken van een contract.

Als de verwerking niet het doel van het initiëren of verwerken van een contract dient, ligt ons legitiem belang in de verbetering van de functionaliteit van onze internetaanwezigheid. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

b) Cookies van derden

Waar nodig kan onze website ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor het maken van reclame, analyse of de functionaliteit van onze website.

Zie de volgende informatie voor details hierover, in het bijzonder over het doel en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. Bij zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden verhinderd door de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash Player die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u ook de helpfunctie of de documentatie van uw Flash Player gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Uitvoering van het contract

De door u verstrekte gegevens voor het gebruik van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt met het oog op de verwerking van de overeenkomst en zijn in dit verband noodzakelijk. Het sluiten en verwerken van het contract is niet mogelijk zonder het verstrekken van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het contract volledig is verwerkt, maar moeten de bewaartermijnen volgens het fiscale en handelsrecht in acht nemen.

In het kader van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor de betaling.

De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is dan artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO.

Klant account / registratie functie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u tijdens de registratie invoert (bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of voor de klantenservice (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notitieboekfunctie aan te bieden). Tegelijkertijd bewaren we het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd. Uiteraard worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

In de loop van het verdere registratieproces zal uw toestemming voor deze verwerking worden verkregen en zal worden verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. De gegevens die wij daarbij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de klantenrekening.

Indien u met deze verwerking instemt, is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking.

Indien de opening van de klantrekening ook dient voor precontractuele maatregelen of de uitvoering van de overeenkomst, is de rechtsgrond voor deze verwerking ook art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

U kunt de aan ons gegeven toestemming om de klantrekening te openen en te onderhouden te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO. Daarvoor hoeft u ons alleen maar te informeren over uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwijderd zodra de verwerking niet meer nodig is. We moeten echter wel de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

Kredietwaardigheidsonderzoek en scoren

Voor zover wij u in het kader van ons aanbod van goederen of diensten de basisoptie van betaling per factuur aanbieden en u van deze optie gebruik maakt, behouden wij ons het recht voor om op basis van wiskundig-statistische methoden een kredietrapport van een kredietinstelling (zoals Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore) op te vragen. Hiervoor geven wij uw gegevens door aan het kredietagentschap, voor zover deze relevant zijn voor het contract, bijvoorbeeld uw naam en adres. Aan de hand van de latere informatie over de statistische kans op wanbetaling bepalen wij of wij u een betaling per factuur aanbieden.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons legitiem belang bij de betrouwbaarheid van de vordering in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) DSGVO.

Contactaanvraag / Contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag – zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Uw gegevens worden gewist als uw aanvraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere contractafhandeling.

Bijdragen van gebruikers, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u aan om vragen, antwoorden, meningen of evaluaties, hierna alleen “bijdragen”, op onze internetpagina’s te publiceren. Als u gebruik maakt van dit aanbod, zullen wij uw bijdrage, datum en tijdstip van indiening en het pseudoniem dat u mag gebruiken, verwerken en publiceren.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken conform art. 7 lid 3 DSGVO. Daarvoor moet u ons alleen op de hoogte brengen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP en e-mail adres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een legitiem belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de noodzakelijke juridische verdediging.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics in onze internetaanwezigheid. Dit is een webanalyseservice die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisering en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van het bezoek aan onze website, wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden door Google op hun beurt gebruikt om ons een evaluatie van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar te geven. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere diensten die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van het internet.

Google geeft aan dat het uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens. Google houdt ook uw IP-adres bij onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

zal u meer informatie verstrekken over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google aan onder

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiveringsuitbreiding met verdere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met alle gangbare internetbrowsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalyseservices door ons worden gebruikt, leest u natuurlijk ook in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google-lettertypen

In onze internetpresentatie gebruiken we Google Fonts om externe fonts weer te geven. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen “Google” genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de optimalisering en de economische werking van onze internetaanwezigheid.

Door de verbinding met Google die bij het oproepen van onze website tot stand komt, kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van de gegevens te voorkomen.

FontAwesome

Om de lettertypes en visuele elementen van onze website weer te geven, gebruiken we de externe lettertypes van FontAwesome. FontAwesome is een dienst van de

Fonticons Inc, 6 Porter Road, Appartement 3R, Cambridge, MA 02140, USA, hierna alleen nog “FontAwesome” genoemd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de FontAwesome server in de VS om de weergave van lettertypes en visuele elementen mogelijk te maken en bij te werken.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de optimalisering en de economische werking van onze internetaanwezigheid.

De verbinding met de FontAwesome server die wordt gemaakt wanneer u onze website bezoekt, stelt FontAwesome in staat om te bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

FontAwesome biedt het volgende aan onder

https://fontawesome.com/privacy

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van de gegevens te voorkomen.

Google AdWords met conversie tracking

In onze internetpresentatie maken we gebruik van de advertentiecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversie-tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen “Google” genoemd.

We gebruiken conversie tracking om ons aanbod gericht te adverteren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisering en economische werking van onze internetaanwezigheid.

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, slaat het conversievolgsysteem dat wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google beoordelen of u op een van onze advertenties op Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorverwezen.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om statistieken over uw bezoek aan onze website op te stellen. We ontvangen ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en de pagina’s van onze website die vervolgens zijn opgeroepen. Echter, noch wij, noch derden die ook gebruik maken van Google AdWords zijn in staat om u op deze manier te identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door middel van de juiste instellingen in uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Verder biedt Google ook cookies aan onder

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

geeft nadere informatie over dit onderwerp en met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Voorbeeldgegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner

 

0